• Doporučené příklady z fyziky BB01

  1. ročník, zimní semestr 2008/09

  příklady ke studiu

  náplň

  příklady

  vektory

  1/26, 3/26 [1]

  dráha, rychlost a zrychlení hmotného bodu

  15/28, 16/29, 17/29 [2]

  kruhový pohyb hmotného bodu

  14/38, 17/39, 18/39 [2]

  základní veličiny dynamiky hmotného bodu

  18/49, 20/49 [2]

  pohybová rovnice, práce, výkon a energie hmotného bodu

  6/56, 4/62, 7/69, 13/70, 6/73, 13/82, 4/84, 3/87 [2]

  mechanika tuhých těles

  1.2.31, 1.2.36, 1.2.38, 1.2.40, 1.2.41, 1.3.14 [3]

  hydrostatika

  3.3.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.10 [4]

  hydrodynamika

  4.3.2,4.3.3, 4.4.3 , 4.4.7, 4.9.3 [4]

  pohyb netlumeného oscilátoru

  1/9, 2/12, 15/14, 16/14, 17/14 [5]

  tlumené kmity

  9/20, 10/20, 11/20 [5]

  nucené kmity, skládání kmitů

  8/25, 7/33 [5]

  Čísla příkladů jsou ze skript:

  poznámka u příkladů

  formát odkazu

  autoři, název a rok vydání skript:

  [1]

  číslo/strana

  Prof.Ing. Bohumil Koktavý,CSc.: Úvod do studia fyziky, 2006,1998, 1995

  [2]

  číslo/strana

  Prof.Ing. Bohumil Koktavý,CSc.: Mechanika hmotného bodu, 2006,1998, 1995

  [3]

  číslo/strana

  RNDr. Hana Navarová,CSc., RNDr. Eleonora Čermáková,CSc.: Sbírka příkladů z fyziky, 1996

  [4]

  číslo

  Doc.RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.,Ing. Vlasta Juránková,CSc.: Mechanika deformovatelných těles, 2000

  [5]

  číslo/strana

  Prof.Ing. Bohumil Koktavý,CSc.: Mechanické kmity a vlnění, 1995

  Poznámka: Zadání příkladů ze skript [3] budou studentům poskytnuta.

  Skripta [1] jsou k dispozici ve studovně FAST.

  Ve skriptech č. [4] si, prosím, opravte zadání příkladu 4.3.1: . …. s vnitřním tlakem 8.105 Pa do prostředí o tlaku 2.105 Pa.

 • FYZIKA BB01

  Prof. RNDr. Zdeněk Chobola,CSc.

  ÚVOD


  1. Význam a rozdělení fyziky

  2. Hmota, látka, pole

  3. Fyzikální veličiny

  MECHANIKA

  Kinematika hmotného bodu

  4. Pohyb hmotného bodu

  5. Okamžitá rychlost

  6. Okamžité zrychlení

  7. Rozklad vektoru zrychlení

  8. Obecný pohyb

  9. Přímočarý pohyb

  10. Rovnoměrný kruhový pohyb

  11. Rovnoměrně zrychlený pohyb kruhový

  Dynamika hmotného bodu

  12. Newtonovy zákony

  13. Řešení pohybové rovnice

  14. Lineární harmonický oscilátor

  15. Pohyb v neinerciálních soustavách

  16. Mechanická práce a výkon

  17. Kinetická energie

  18. Potenciální energie

  19. Zákon zachování energie

  20. Impuls síly

  21. Moment síly

  22. Moment hybnosti

  23. Souvislost momentu síly a momentu hybnosti

  Dynamika tuhých těles

  24. Hmotnost a hybnost SHB, vnitřní a vnější síly SHB

  25. Moment síly SHB

  26. Hmotný střed SHB – těžiště

  27. První impulsová věta

  28. Druhá impulsová věta

  29. Tuhé těleso, skládání sil

  30. Dvojice sil

  31. Rovnováha tuhého tělesa

  32. Pohyb tuhého tělesa

  33. Kinetická energie tuhého tělesa

  34. Moment setrvačnosti

  35. Práce a výkon při otáčení tuhého tělesa okolo pevné osy

  36. Rovinný pohyb tuhého tělesa

  37. Experimentální určení součinitele smykového tření

  Hydromechanika

  38. Pascalův zákon

  39. Hydrostatický tlak

  40. Archimédův zákon

  41. Povrchové napětí

  42. Rovnice kontinuity

  43. Věta o hybnosti kapaliny

  44. Bernouliova rovnice, pohyb reálné kapaliny

  Kmity

  45. Volné harmonické kmity

  46. Fyzikální kyvadlo

  47. Energie harmonických kmitů

  48. Tlumené kmity

  49. Vynucené kmity

  50. Skládání kmitů

  LITERATURA

  Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika

  Koktavý B.: Mechanika hmotného bodu

  Šikula J.: Mechanika tuhých těles

  Chobola Z.: Mechanika deformovatelných

  těles

  Koktavý B.: Mechanické kmitání a vlnění