• Cílem předmětu je seznámit studenty se základy dopravního inženýrství. Obsahem výuky je základní teorie dopravního proudu, systém výpočtů kapacit silničních úseků a křižovatek, teorie výpočtu signálního plánu řízení křižovatky, systém organizace dopravy v městských sídlech a využití nových technologií řízení ke zkapacitnění silničních komunikací a sledování provozu (telematika). Dále se studenti seznámí se způsoby sběru a zpracování dat intenzit dopravy - dopravními průzkumy a tvorbou dopravních modelů individuální automobilové dopravy a městské hromadné dopravy. Veškeré příklady budou navázány na poznatky z praxe.

  • Teorie dopravy, dopravní systémy, dopravní sítě. Úlohy a problémy v dopravní síti. Teorie dopravního proudu. Nelineární dynamické děje v dopravním proudu. Simulace dopravního proudu.