• Zákon o dráhách. Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů dotýkající se železniční dopravy. Právní předpisy, jejichž znalost je povinná pro inženýry a související veřejnoprávní a soukromoprávní.
  Mezinárodní smlouvy a dohody (AGC, AGTC, AETR, IRU, TER aj.). Usnesení vlády o projektu ekologizace dopravy zboží kombinovanou dopravou. Střednědobá a dlouhodobá strategie v dopravě železniční. Modernizace koridorů Českých drah.
  Přepravní systémy, základní dělení. Obecné podmínky pro výstavbu a provozování dopravy vyplývající z mezinárodních dohod.
  Systém kombinované dopravy. Kontejnerový přepravní systém. Systémy výměnných nástaveb, silničních návěsů a souprav. Systémy podvojných návěsů, kontejnerová přeprava a přeprava osobních automobilů.
  Integrovaný dopravní systém. Dopravní obsluha ve veřejném zájmu.
 • Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy. Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice.
  Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání. Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra.
  Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí. Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy
  Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu.
  Železniční přejezdy, názvosloví, prostorové uspořádání, rozhledová pole. Používané konstrukce.
  Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech. Vysokorychlostní tratě. Geometrické uspořádání a prostorová poloha koleje na vysokorychlostních tratích, prostorové uspořádání.
  Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy. Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodová pole. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí.
  Nekonvenční dráhy.
 • Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
  Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně - správní struktura ČD. Základní rozdělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje. Průjezdní průřezy, osové vzdálenosti kolejí. Výhybkové konstrukce. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev – základní pojmy. Konstrukce železničního svršku. Městská kolejová doprava.
  Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy. Kategorie silnic a dálnic, místních komunikací, odstavné a parkovací plochy. Trasa silniční komunikace, směrové a sklonové poměry, přetvoření příčného sklonu. Šířkové uspořádání pozemních komunikací. Zemní těleso a odvodnění. Vozovka a její konstrukce. Bezpečnostní zařízení.
  Příprava dat pro automatizaci projektování, projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.
 • Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží. Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží. Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce. Vjezdová skupina kolejí. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení. Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště. Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště. Železniční uzly, osobní a nákladní doprava. Nové postupy pro trasování železničních vozidel, informační a trasovací dopravní systém řízený satelitem. Měřicí vůz pro měření trakčního vedení. Měření prostorové průchodnosti tratí. Vlakové zabezpečovací systémy.